Inauguracia - Lubos Rojka Web Site

Go to content

Inauguracia

Philosophy

Vymenúvacie konanie za profesora filozofie:

1. Profesijný životopis (1.1.).
  Povolenie rehoľných predstavených k podaniu žiadosti (1.2.).
  Prehľad naplnenia Kritérií (1.3.).
  Potvrdenie o nadpolovičnom úväzku na FF TU (1.4.).

2. Osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Bc. teológie, Lic. vo filozofii, PUG), tretieho stupňa (PhD. Boston College) a o udelení titulu docent (Trnavská univerzita).

3. Prehľad pedagogickej činnosti: Zoznam ukončených a neukončených doktorátov spolu s dokladom o oponovaní dizeráciám a predsedaní obhajovacím komisiám na PUG (3.1.).
  Doklad o pedagogických aktivitách na FF TU, prof. Démuth (3.2.).
  Zoznam záverečných prác na TFTU (3.3.)

4. Prehľad naplnenia požiadaviek na publikácie (4.1.).
  Sumárny prehľad publikácii a ohlasov (4.2.).
  Kompletný zoznam pôvodných publikovaných prác a kompletný prehľad preukázateľných citácií a ohlasov (4.3.).
  Výpis publikačnej činnosti s ohlasmi registrovaný v Univerzitnej knižnici TU (4.4.).

5. Prehľad vyriešených vedecko-výskumných úloh (5.1.).
  Potvrdenia od nabližších nadriadených z FF TU (5.2.) a od vicerektora PUG (5.3.).
  Potvrdenie z Ružomberka (5.4.).

6. Prehľad prednášok a prednáškových pobytov:
  Úplný zoznam (6.1.), potvrdenia o účasti na konferenciách na PUG (6.2.) a PUL (6.3.).
  Konferencie o Lonerganovi (6.4).

7. Najvýznamnejšie vedecké práce: zoznam najdôležitejších publikácií (7.1.).

8. Doklad o vlastnej vedeckej škole: Zoznam ukončených dizerácií a schválených dizertačných projektov na PUG (8.1).

9. Iné: Potvrdenie o zvolení za Sekretára Európskej Spoločnosti pre filozofiu náboženstva (9.1.).

Back to content