List of published papers - Lubos Rojka Web Site

Go to content

List of published papers

Philosophy > Articles

2022

----- Problém zla v analytickej filozofii náboženstva otvoreného teizmu. In: Studia Theologica, roč. 24, 2022, č. 2, s. 129−147. ISSN 1212-8570
----- La necessità del male particolare nella teodicea dell’Open Theism. In: Gregorianum, vol. 103, no. 4, 2022, p. 733‒754. ISSN 0017-4114

2021

----- Encyclical Letter Laudato si’ and Some Transhumanist Theories of Nature and Religion. In: Gregorianum, vol. 102, 2021, no. 3, s. 633–652. ISSN 0017-4114
----- Review: GAVENDOVÁ, Oľga a kol.: Zo slepej uličky k transcendentnu. Kríza náboženskej skúsenosti a hľadanie východísk. Bratislava : Cathedra, 2020. 76 strán. In: Studia Aloisiana, roč. 12, 2021, č. 4, s. 63–65.

2020

----- The Sempiternity of God and Cosmic Time. In: Gregorianum, vol. 101, 2020, no. 4, s. 751–768. ISSN 0017-4114

2019

----- Encyklika Laudato si’ v kontexte súčasných diskusií o transhumanizme. In: Radosť a nádej, 2019, č. 2.
----- Kvantové fenomény a vízia evolúcie v dielach Teilharda de Chardina. In: Viera a zivot, roč. XXIX, 2019, č. 6, s. 59–71.
----- Evolučná dynamika ľudského života. In: Viera a zivot, roč. XXIX, 2019, č. 5, s. 75–85.
----- Ľudské vedomie v kontexte filozofických teórií o vzťahu mysle a tela. In: Studia Aloisiana, roč. 10, 2019, č. 3, p. 43–57. (VEGA 1/0871/18, S. Galikova)

2018


----- Creazione ex nihilo e inizio dell'universo, In: Aquinas, vol. LXI, 2018, no. 1-2, p. 131-145.

----- Contemporary Problems of Horrendous Evil. In: Nuovo Giornale di Filosofia della Religione, no. 8, 2018, p. 1–25. ISSN 2532-1676. Internetový časopis: https://www.filosofiadellareligione.it/index.php/saggi

----- Pierre Teilhard de Chardin: emergentistické stvorenie ľudského vedomia In: Studia Aloisiana, roč. 9, 2018, č. 3, p. 21–38.
----- Nedorozumenia vzhľadom na vzťah kresťanskej filozofie a náboženstva. In: ACTA Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. 15, 2018, č. 1, s. 2-19. Website: https://frcth.uniba.sk/acta/
----- Moral Responsibility and Alternative Possibilities. In: Gregorianum, vol. 99, 2018, no. 3, p. 597–613. ISSN 0017-4114

2017


----- Diachronical Personal Identity. In: Studia Aloisiana, roč. 8, 2017, no. 4, p. 19-35.
----- Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha. In: Ostium, roč. 13, č. 4 (2017), p. 1-12. ISSN 1336-6556
----- Kresťanskí filozofi a ich filozofie. In: Radosť a nádej, vol. 20, 2017, no. 1-2, p. 11-23. (pdf text)
----- Aristotelian Philosophy in the Spiritual Exercises. In: Gregorianum, vol. 98, 2017, no. 4, p. 785-794.

----- Radosť v živote kresťanského filozofa. In: Studia Aloisiana, vol. 8, 2017, no. 2, p. 5-20.

----- A Probabilistic Argument for the Reality of Free Personal Agency. In: Studia Neoaristotelica, vol. 14, 2017, no.1, p. 39−57.


2016

ROJKA, Ľ.: Variations of Moral Responsibility (Variácie morálnej zodpovednosti). In: Studia Theologica, vol. 18, 2016, no. 2, p. 135−154. ISSN 1212-8570
ROJKA, Ľ.: The Modal Argument for the Soul / Body Dualism. In: Studia Neoaristotelica, 13, 2016, no. 1, p. 45-70.
ROJKA, Ľ. - HALAMOVA, J.: Divine Justice and the Problem of Evil. In: Gregorianum, 97, 2016, no. 3, p. 561-574 .

ROJKA, Ľ.: La causa prima del tempo e dell’universo: l’argomento di Giovanni Filopono oggi. In: CARUANA, L. (ed.): L’inizio e la fine dell’Universo : Orientamenti scientifici, filosofici, e teologici. Roma : G&B Press, 2016, p. 41−62. ISBN: 978-88-7839-335-6

ROJKA, Ľ.: Sebapotvrdenie a sebakritickosť človeka. In: Studia Aloisiana, vol. 7, 2016, no. 1, p. 21-36. ISSN 1338-0508


2015


ROJKA, Ľ.: The Christian Concept of the Soul and Experiences of the Clinical Death. In: Radost a nadej, 1, 2015, p. 3-14. ISSN 1335-3543

ROJKA, Ľ.: Free Agency and Scientific Methods (Slobodné konanie a vedecké metódy skúmania). In: Studia Aloisiana, vol. 6, 2015, no. 3, s. 5-16. ISSN 1338-0508

ROJKA, Ľ.: Changes in Understanding of Moral Responsibility (Zmeny v chápaní morálnej zodpovednosti človeka). In: Viera a život, vol. 25, 2015, no. 6, p. 78-88.

2014


ROJKA, Ľ.: Bernard Lonergan and the Reality of Human Freedom. In: Ostium, no. 2 (2014). ISSN 1336-6556
(http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=538)

ROJKA, Ľ.: Bernard Lonergan and Contemporary Neurosciences. Viera a Život, 2014, no. 3, p. 57-64.

ROJKA, Ľ. - HALAMOVA, J.: Why God Created the World So Bad. In: Sudia Aloisiana, no. 1, 2014, p. 17-29.

ROJKA, Ľ.: Príčinný vplyv slobodnej vôle na správanie dualisticky chápaného človeka. In: D. Heller, & I. Sobotková (Eds.), Psychologické dny 2014: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie. Sborník z konference: 32. Psychologické dny, 11. - 13. září 2014, Olomouc. Praha: Českomoravská psychologická společnost. ISBN 978-80-260-9265-0 [online], 978-80-260-9266-7  [CD-ROM]

ROJKA, Ľ.: Jesuit Pedagogy, Philosophy, and Trnava University. (Jezuitská pedagogika, filozofia a Trnavská univerzita v Trnave). In: Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. Zborník vedeckých prác. Ed: M. Lichner, K. Grendová. Vydala Trnavská univerzita, 2014, p. 97–109. ISBN 978-80-8082-802-8.

ROJKA, Ľ.: Fede, esperienza religiosa e garanzia epistemica. In margine al testo di Mario Micheletti. In: Aquinas, vol. 62, 2014, no. 2, p. 369-375.


2013

(See also Reviews)


ROJKA, Ľ. - HALAMOVA, J.: The Complexity of the Physical and Moral Evil: Philosophical and Psychological elements of the Ethical and Religious education. (Komplexnosť otázky fyzického a morálneho zla: Filozofické a psychologické prvky etickej i náboženskej výchovy.) In: Psychological and Philosophical Aspects of Morality in Education. Collection of Papers from the Conference. Banská Bystrica, 2013, p. 53-65. (Dobro a zlo, alebo o morálke. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Zborník príspevkov zo sympózia. Zostavil Ján Kaliský, Banská Bystrica, 2013, p. 53-65.)
ROJKA, Ľ.: Divine Knowledge and Foreknowledge in the Philosophy of Thomas Aquinas. (Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského.) (In: Ostium, no. 2, 2013,  Internet Journal)

2012


ROJKA, Ľ.: God and the Creation out of Nothing: The Cosmological Argument. (Boh a vznik sveta z ničoho: Náčrt obhajoby časového kozmologického argumentu pre Božie jestvovanie.) Studia Neoarstotelica, 9, 2012, no. 3.

ROJKA, Ľ.: Why the Creation of God needs Evil. (Prečo Božie stvorenie potrebuje zlo) In: SPIŠIAKOVÁ, M.: Zlo v Božom stvorení : Riešenie problému zla v analytickej filozofii náboženstva. Warszawa : Rhetos, 2012, s. 7-20.

ROJKA, Ľ.: Difficulties with the Concept of a Timeless Creator. (Ťažkosti s pojmom bezčasového stvoriteľa). In: Studia Aloisiana, roč. 3, 2012, č. 2, p. 51-65.

2011


ROJKA, Ľ.: God the Creator and the Quantum Cosmology of Stephen Hawking. (Boh Stvoriteľ a kvantová kozmológia Stephena Hawkinga). In: Radosť a nádej, roč. 14, 2011, č. 2, p. 42-55.
ROJKA, Ľ.: God the Creator in the Grand Design of the Universe by Stephen Hawking. (Boh stvoriteľ v náčrte veľkolepého dizajnu vesmíru od Stephena Hawkinga.) In: Viera a život, roč. 21, 2011, č. 4, s. 23-31.

ROJKA, Ľ.: A  Priori  Non-Logical  Necessity  of  the  Existence  of  God. (Apriórna nie logická nutnosť Božieho jestvovania). In: Studia Aloisiana, roč. 2, 2011, č. 3, s. 15-20.

ROJKA, Ľ.: The Argument from the Unknowability of the Will of God in the Explanation of the Problem of Evil. (Argument neznalosti Božej vôle vo vysvetľovaní problému zla.) In: KIŠS, Igor a kolektív (eds.): Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). Zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. Bratislava, 2011, s. 183–189.

2010


ROJKA, Ľ.:  Quentin Smith and his defense of Atheism. (Quentin Smith a jeho obhajoba ateizmu.) In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, Bratislava, roč. VII, 2010, č. 2, s. 242–264. ISSN 1335-8081
ROJKA, Ľ.: The Thomism of Bernard Lonergan. (Tomizmus Bernarda Lonergana SJ.) In : Studia Aloisiana, roč. 1, 2010, č. 1, p. 57-69, ISSN 1338-0508

2009


ROJKA, Ľ.: Personal Integrity and B. Lonergan’s General Transcendent Knowledge. Gregorianum, vol. 90, 2009, no. 2, p. 317–334.


2008


ROJKA, Ľ.: Human Authenticity and the Question of God in the Philosophy of Bernard Lonergan. In: Forum Philosophicum, vol. 13, 2008, no. 1, p. 31–49.


2007


ROJKA, Ľ.: Are we Really without an Immaterial Soul? (Že by sme ozaj boli bez netelesnej duše?) 1. časť In: Viera a Život, 2007, č. 1, p. 60–66. ROJKA, Ľ.: Ako možno zdôvodniť existenciu netelesnej duše? 2. časť. In: Viera a Život, 2007, č. 2, s. 82–88.
ROJKA, Ľ.: Jesuit Style of Teaching Philosophy. (Jezuitský spôsob vyučovania filozofie.) In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 199–210. ISBN 978–80–7141–559–6

ROJKA, Ľ.: Ethics in the Context of the Philosophy of Bernard Lonergan. (Etika v kontexte filozofie Bernarda Lonergana SJ.) In: Studia Aloisiana 2006.Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 211–220. ISBN 978-80-7141-559-6
ROJKA, Ľ.: Human Ignorance and the Problem of Evil. (Ľudská nevedomosť a problém zla.) In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 177–183. ISBN 978–80–7141–559–6
ROJKA, Ľ.: Emergence and the World-Explanation of Bernard Lonergan. In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 185–197. ISBN 978–80–7141–559–6
ROJKA, Ľ.: Scientific and other Explanations. (Vedecké a iné vysvetlenia.) In: ROJKA, Ľ. (ed.): Veda a náboženstvo. Zborník príspevkov na XI. konferencii Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách ČR a SR. Bratislava 27.–29. augusta 2007. Bratislava : TFTU, 2007.

2006


ROJKA, Ľ.: Ratio studiorum a vyučovanie filozofie na jezuitských inštitúciách. In: Jezuitské školstvo včera a dnes. Ed. L. Csontos. Bratislava, 2006, p. 207–214. ISBN 80–7141–545–6
ROJKA, Ľ.: Antropologické základy [význam] etiky u Bernarda Lonergana. In: Viera a Život, 2006, č. 1, p. 76–82.
ROJKA, Ľ.: Kozmologický argument Richarda Swinburna. In: Studia Aloisiana 2005. Bratislava : Dobrá kniha, 2006, p. 255-264. ISBN 80–7141–517–0


2002


ROJKA, Ľ: Eternity of God in the Bible. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 199–212. ISBN 80–7141–404–2
ROJKA, Ľ: Eternity of God in St. Thomas Aquinas. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 213-223. ISBN 80–7141–404–2
ROJKA, Ľ: Edmund Husserl´s Analysis of Time-Consciousness. In: Studia Aliosiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 225-237. ISBN 80–7141–404–2

2001


ROJKA, Ľ.: Collapse of the Moral World-View. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 241-248. ISBN 80–7141–374–7
ROJKA, Ľ.: Emergence. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 249–261. ISBN 80–7141–374–7
ROJKA, Ľ – STARÍČEK, I.: Filozofia Bernarda Lonergana. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 263–272. ISBN 80–7141–374–7

1999


ROJKA, Ľ.: The Teleological Argument: Hume´s Critique and some Contemporary Reappraisals. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 191–196. ISBN
80–7141–270–8
ROJKA, Ľ: Eternity of God. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 197–203. ISBN 80–7141–270–8
ROJKA, Ľ.: Timeless omniscience and human free will. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 205-211. ISBN 80–7141–270–8
ROJKA, Ľ: Analogy, Schematism and the Existence of God. In: ACTA : Theologica Olomucensia, 1, 1999, č.1, s. 1–5, Olomouc.


Back to content