Published papers - Lubos Rojka Web Site

Go to content

Published papers

Philosophy2015


ROJKA, Ľ.: Ľudská duša a zážitky blízkej smrti. In: Radost a nadej, 1, 2015, s. 3-14. (Plný text)

ROJKA, Ľ.: Slobodné konanie a vedecké metódy skúmania. In: Studia Aloisiana, 2015, no. 3, s. 5-16. (Plný text)


2014


ROJKA, Ľ.: Bernard Lonergan a reálnosť ľudskej osoby. In: Ostium, no. 2 (2014). ISSN 1336-6556
(http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=538)

ROJKA, Ľ.: Bernard Lonergan and Contemporary Neurosciences. Viera a Život, 2014, no. 3, p. 57-64. (Plný text)

ROJKA, Ľ.: Jezuitská pedagogika, filozofia a Trnavská univerzita v Trnave. In: Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. (Plný text, s. 97-109)

ROJKA, Ľ. - HALAMOVA, J.: Prečo Boh stvoril svet tak zle. In: Sudia Aloisiana, no. 1, 2014, p. 17-29. (Plný text)


2013


ROJKA, Ľ. - HALAMOVA, J.: Komplexnosť otázky fyzického a morálneho zla: Filozofické a psychologické prvky etickej i náboženskej výchovy. In: Dobro a zlo, alebo o morálke. Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii. Zborník príspevkov zo sympózia. Zostavil Ján Kaliský, Banská Bystrica, 2013, p. 53-65. (Plný text)

ROJKA, Ľ.: Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského. (In: Ostium, no. 2, 2013,  Internet Journal)

2012


ROJKA, Ľ.: Boh a vznik sveta z ničoho: Náčrt obhajoby časového kozmologického argumentu pre Božie jestvovanie. Studia Neoarstotelica, 9, 2012, no. 3.

ROJKA, Ľ.: Prečo Božie stvorenie potrebuje zlo. In: SPIŠIAKOVÁ, M.: Zlo v Božom stvorení : Riešenie problému zla v analytickej filozofii náboženstva. Warszawa : Rhetos, 2012, s. 7-20.

ROJKA, Ľ.: Ťažkosti s pojmom bezčasového stvoriteľa. In: Studia Aloisiana, roč. 3, 2012, č. 2, p. 51-65. (Plný text)

2011


ROJKA, Ľ.: Boh Stvoriteľ a kvantová kozmológia Stephena Hawkinga. In: Radosť a nádej, roč. 14, 2011, č. 2, p. 42-55. (Plný text)
ROJKA, Ľ.: Boh stvoriteľ v náčrte veľkolepého dizajnu vesmíru od Stephena Hawkinga. In: Viera a život, roč. 21, 2011, č. 4, s. 23-31. (Plný text)

ROJKA, Ľ.: Apriórna nie logická nutnosť Božieho jestvovania. In: Studia Aloisiana, roč. 2, 2011, č. 3, s. 15-20. (Plný text)

ROJKA, Ľ.: Argument neznalosti Božej vôle vo vysvetľovaní problému zla. In: KIŠS, Igor a kolektív (eds.): Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). Zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. Bratislava, 2011, s. 183–189. (Plný text)


2010


ROJKA, Ľ.:  Quentin Smith a jeho obhajoba ateizmu. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, Bratislava, roč. VII, 2010, č. 2, s. 242–264. ISSN 1335-8081
ROJKA, Ľ.: Tomizmus Bernarda Lonergana SJ. In : Studia Aloisiana, roč. 1, 2010, č. 1, p. 57-69, ISSN 1338-0508

2009


ROJKA, Ľ.: Personal Integrity and B. Lonergan’s General Transcendent Knowledge. Gregorianum, vol. 90, 2009, no. 2, p. 317–334.


2008


ROJKA, Ľ.: Human Authenticity and the Question of God in the Philosophy of Bernard Lonergan. In: Forum Philosophicum, vol. 13, 2008, no. 1, p. 31–49.


2007


ROJKA, Ľ.: Že by sme ozaj boli bez netelesnej duše? 1. časť In: Viera a Život, 2007, č. 1, p. 60–66. ROJKA, Ľ.: Ako možno zdôvodniť existenciu netelesnej duše? 2. časť. In: Viera a Život, 2007, č. 2, s. 82–88.
ROJKA, Ľ.: Jezuitský spôsob vyučovania filozofie. In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 199–210. ISBN 978–80–7141–559–6

ROJKA, Ľ.: Etika v kontexte filozofie Bernarda Lonergana SJ. In: Studia Aloisiana 2006.Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 211–220. ISBN 978-80-7141-559-6
ROJKA, Ľ.: Ľudská nevedomosť a problém zla. In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 177–183. ISBN 978–80–7141–559–6
ROJKA, Ľ.: Emergence and the World-Explanation of Bernard Lonergan. In: Studia Aloisiana 2006. Bratislava : Dobrá kniha, 2007, p. 185–197. ISBN 978–80–7141–559–6
ROJKA, Ľ.: Vedecké a iné vysvetlenia. In: ROJKA, Ľ. (ed.): Veda a náboženstvo. Zborník príspevkov na XI. konferencii Združenia učiteľov filozofie na teologických fakultách ČR a SR. Bratislava 27.–29. augusta 2007. Bratislava : TFTU, 2007.
(Plný text)


2006


ROJKA, Ľ.: Ratio studiorum a vyučovanie filozofie na jezuitských inštitúciách. In: Jezuitské školstvo včera a dnes. Ed. L. Csontos. Bratislava, 2006, p. 207–214. ISBN 80–7141–545–6
(Plný text)


ROJKA, Ľ.: Antropologické základy [význam] etiky u Bernarda Lonergana. In: Viera a Život, 2006, č. 1, p. 76–82.
(Plný text)


ROJKA, Ľ.: Kozmologický argument Richarda Swinburna. In: Studia Aloisiana 2005. Bratislava : Dobrá kniha, 2006, p. 255-264. (Plný text)


2002


ROJKA, Ľ: Eternity of God in the Bible. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 199–212. ISBN 80–7141–404–2
ROJKA, Ľ: Eternity of God in St. Thomas Aquinas. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 213-223. ISBN 80–7141–404–2
ROJKA, Ľ: Edmund Husserl´s Analysis of Time-Consciousness. In: Studia Aliosiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, p. 225-237. ISBN 80–7141–404–2

2001


ROJKA, Ľ.: Collapse of the Moral World-View. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 241-248. ISBN 80–7141–374–7
ROJKA, Ľ.: Emergence. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 249–261. ISBN 80–7141–374–7
ROJKA, Ľ – STARÍČEK, I.: Filozofia Bernarda Lonergana. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, p. 263–272. ISBN 80–7141–374–7

1999


ROJKA, Ľ.: The Teleological Argument: Hume´s Critique and some Contemporary Reappraisals. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 191–196.
ROJKA, Ľ: Eternity of God. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 197–203. ISBN 80–7141–270–8
ROJKA, Ľ.: Timeless omniscience and human free will. In: Studia Aloisiana. Bratislava : Dobrá kniha, 1999, s. 205-211. ISBN 80–7141–270–8
ROJKA, Ľ: Analogy, Schematism and the Existence of God. In: ACTA : Theologica Olomucensia, 1, 1999, č.1, s. 1–5, Olomouc.


Back to content